Oświadczenie Ekologicznego Forum Młodzieży I Marszu Świętego Huberta z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski i Objawień Fatimskich

Oświadczenie Ekologicznego Forum Młodzieży I Marszu Świętego Huberta z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski i Objawień Fatimskich

W dniu dzisiejszym my obecni tu członkowie marszu świętego Huberta składamy hołd naszym Ojcom i Dziadom. To dzięki ich determinacji i wierności słowom Bóg, Honor i Ojczyzna udało się 100 lat temu, po 123 latach niewoli, odzyskać niepodległość naszej Ojczyzny. Wielką rolę w tym wydarzeniu odegrali mieszkańcy polskiej wsi. Dzięki polskiemu rolnikowi, leśnikowi, myśliwemu oraz wyśmienitej kadrze naukowej z zakresu ekologii teoretycznej i stosowanej, tak użytkowano, polskie zasoby przyrodnicze, że nawet w trakcie zaborów zamieszkiwały w nich wszystkie dziko żyjące gatunki tej strefy geograficznej. To wielkie dziedzictwo kulturowe prezentujemy w dzisiejszym marszu.

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że „Istnienie Narodu Polskiego i niezależnego Państwa Polskiego jak też wyjątkowy stan środowiska przyrodniczego Polski to zasługa polskiej tradycyjnej wsi i współdziałającej z nią polskiego leśnictwa i polskiego łowiectwa gdzie główną zasługę spajającą odegrał, płacąc za to ogromne daniny w okresie okupacji, Kościół”. Płaci za to i teraz, gdyż jest bezpardonowo atakowany czego najlepszym przykładem jest lewacki nurt filozoficzny określony jako „Animalizacja człowieka i humanizacja drzew” wspierający się niszczeniem kultury poprzez „wolność artystyczną” oraz niszczeniem polskiej tradycyjnej wsi, polskiego leśnictwa i polskiego łowiectwa.

Polska wieś to główny autor wyjątkowego stanu środowiska przyrodniczego Polski. Zawsze żywiła Polaków i zawsze broniła przy wydatnej pomocy Kościoła, prywatnej własności ziemi. Polska wieś zawsze była ostoją polskiej tradycji i polskiej kultury. To na polskiej wsi utrzymuje się jeszcze zdrowa polska Rodzina.

Polskie leśnictwo oparte głównie o państwową własność lasów to wysoki profesjonalizm konsumujący głęboką wiedzę przyrodniczą. Głównym celem gospodarowania lasami nie jest zysk. Celem tym jest racjonalne gospodarowanie zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Lasy mają więc służyć człowiekowi, a ich stan ma ulegać poprawie. Źródłem sukcesów Polskich Lasów Państwowych jest system zarządzania oparty o solidne planowanie i samofinansowanie swojej działalności. Należy więc za wszelką cenę zachować taki model polskiego leśnictwa. Jedyną szansą na to jest tworzenie nowych miejsc pracy w terenach wiejskich, dzięki godziwej sprzedaży dóbr, które polskie lasy dostarczają.

Polskie łowiectwo to wzorcowy przykład racjonalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych. Łowiectwem zajmuje prawie 130 tysięcy myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, dobrze rozumiejących istotę funkcjonowania przyrody.

Od ponad 10 lat Polska uczestniczy w procesie tworzenia Unii Europejskiej, gdzie zgodnie z oficjalnymi hasłami priorytetem jest zrównoważony rozwój czyli wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Niestety dzięki natarczywej propagandzie rozpowszechnianej przez liberalno-lewackie środki masowego przekazu, rozpoczęto proces zmiany mentalności Polaków, podstawę wyjątkowego stanu środowiska przyrodniczego terenów wiejskich. Zakaz wycinania drzew i zabijania zwierząt zaczął urastać do rangi najwyższej i praktycznie jedynej formy ochrony przyrody. Polskie leśnictwo i polskie łowiectwo zaczęło być traktowane wręcz jako główne zagrożenie dla polskiej przyrody ożywionej. Przykładem tego rodzaju działań stał się skandal wokół Rospudy i obecnie Białowieży. Nie liczy się wiedza. Liczy się ideologia traktująca Człowieka jako największego wroga przyrody gdzie najwyższą formą ochrony jest zakaz wycinania drzew i zakaz zabijania zwierząt. Temu zdecydowanie się przeciwstawiamy prosząc o respektowanie prawa naturalnego i jego zdecydowaną wyższość nad prawem stanowionym. Brak rozumienia prawa naturalnego może prowadzić bowiem do deformacji prawnej, czego najlepszym przykładem jest między innymi uchwalone w tym roku prawo łowieckie czy też prawo ochrony zwierząt, traktujące człowieka jako przedmiot, a zwierzęta jako podmiot. Kończąc ogłaszamy niniejszy marsz jako pierwszy, zobowiązując się tym samym do cyklicznych corocznych spotkań w tym samym miejscu i o tej samej dacie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Ekologicznego Forum Młodzieży

Do pobrania: Wersja PDF oświadczenia