Oświadczenie Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży

Oświadczenie Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży

Czerlonka, 17 czerwca 2024 roku

W związku z serią publikacji prasowych oraz skierowanych wobec Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży (dalej jako: „Fundacja”), podczas Konferencji Prasowej Wiceministra Klimatu i Środowiska Mikołaja Dorożały, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2024 r. oskarżeń, dotyczących rzekomego sprzeniewierzenia środków publicznych – majątku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, za pośrednictwem tejże Fundacji, jak również udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jako Prezes Zarządu Fundacji, pragnę stanowczo podkreślić, że wszystkie stawiane w tym zakresie Fundacji i jej organom, w przestrzeni publicznej, zarzuty są całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne.

Kategorycznie zaprzeczam, aby Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży dopuściła
się jakichkolwiek nadużyć finansowych, działała niezgodnie z prawem, czy też nieuczciwie. Stanowczo kwestionuję twierdzenia dotyczące istnienia systemowego wsparcia Fundacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby środki finansowe
z tytułu darowizn uzyskane zostały w sposób sprzeczny z prawem lub wydatkowane w sposób niezgodny z jej celami statutowymi. Stanowczo zaprzeczam, jakoby Fundacja działała w ramach jakiejkolwiek zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było nielegalne transferowanie środków publicznych. Zaprzeczam także twierdzeniom, dotyczącym intencjonalnego kierowania środków finansowych w postaci darowizn, na tę konkretną Fundację.

Wszelkie środki przekazane przez nadleśnictwa, na rzecz Fundacji, w latach 2018-2023, pozyskane zostały zgodnie z prawem i rozdysponowane na cele statutowe Fundacji. Natomiast sugestie dotyczące istnienia jakiejkolwiek formy systemowego wsparcia Fundacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, budzą stanowczy sprzeciw władz Fundacji.

Fundacja prowadzi transparentną politykę finansową, a środki którymi dysponuje, pochodzą głównie od darczyńców, którzy dobrowolnie wspierają jej misję. Celem Fundacji jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, promująca pozytywne postawy wobec człowieka i przyrody.
Dążąc do realizacji tego celu, Fundacja podejmuje szereg działań koncentrujących się m.in. wokół łowiectwa i ochrony środowiska. Wsparcie darczyńców umożliwia prowadzenie różnorodnych inicjatyw i projektów, przy czym decyzja o wsparciu Fundacji każdorazowo podejmowana
była z własnej woli darczyńców, w celu wsparcia jej działań statutowych.

Zorganizowana przeciwko Fundacji publiczna kampania, oparta jest na fałszywych informacjach i manipulacjach. Nie ulega przy tym wątpliwości, że działania te mają charakter wyłącznie polityczny. 

Także z powyższych przyczyn należy uznać za wyjątkowo krzywdzące wszystkie udostępniane przez media, nieprawdziwe informacje na temat rzekomego podejmowania przez Fundację działań niezgodnych z prawem.

Należy podkreślić, że zasada wolności słowa, nie jest nieograniczona i kończy się tam, gdzie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych. W ostatnich dniach, na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych i bezpodstawnych twierdzeń na temat Fundacji i formułowania oskarżeń dotyczących popełniania przestępstw przez jej organy i działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wielokrotnie doszło do naruszenia renomy Fundacji. Tymczasem nieuzasadnione zarzuty tego rodzaju, stanowią jedną z najgłębszych ingerencji w dobra osobiste.

W związku z powyższym, jako Prezes Zarządu Fundacji zwróciłam się o pomoc
do renomowanej, warszawskiej kancelarii – Kopeć & Zaborowski –  specjalizującej się w sprawach
z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego i prawa karnego. W najbliższych dniach podejmę decyzję co do dalszych działań, mających na celu ochronę dóbr osobistych Fundacji.


Prezes Zarządu
Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży 

Marcelina Puchalska

Załączniki: Oświadczenie Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży